Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:02
- Sonuçta ne dans... ne yollar...™
1:07:05
..ne köprüler ne de parklar deðildi.™
1:07:09
- Ne tüneller ne de o yýllarda...™
1:07:12
...inþa ettikleri binalar önemli deðildi.
1:07:16
- Bundan daha görünmez birþeydi.š
1:07:19
- Geçen sene çöken insanlar
birden bire düzlüðe çýktýlar.a

1:07:23
- Sessizliðe itilen insanlar, seslerine kavuþtular.u
1:07:27
- Sanýrým bu atýn kalbi çok saðlam...ñ
1:07:31
- Birkaç yarýþ kaybetti ama bu onu engellemedi.i
1:07:35
- Sanýrým hepimizin ondan alacaðý çok ders var.t
1:07:39
- Bu arada küçük olduðundan haberi yok,
kendini dünyadaki en büyük at sanýyor.a

1:07:44
- Bu küçük at için büyük
planlarýnýz mý var? - Ah evet...r

1:07:47
...bazen küçük þeyler. Eðer
küçük olduklarýný bilmiyorlarsa...

1:07:50
...çok büyük iþler baþarabilirler.™
1:07:55
- Bu bitiþ deðil.
1:07:57
- !Gelecek! bitiþ çizgisidir. Ve Seabiscuit...l
1:08:00
...bizi oraya götürecek olan
attýr. - !!Bizi oraya götürecek...s

1:08:03
...olan attýr.!! Beni kesinlikle
inandýrdýnýz, Bay Howard.ý

1:08:08
- Þimdi de biraz müzik dinleme zamaný...-
1:08:11
...sizi bilmem ama ben artýk
dýrdýr etmekten sýkýldým.i

1:08:16
- Son bir þey daha, Bay Howard.@
1:08:19
- Þampanya için teþekkürler. - Önemli deðil.a
1:08:23
- Ýçeriyi gördünüz mü? -
Hayýr henüz deðil. - Bir bakýn.

1:08:27
- Sizin küçük at iyi gidiyor. 
1:08:39
- Aman tanrým.
1:08:43
- Bu yarýþ hakkýnda ne diyorsun Red?
1:08:45
- Bence çantada keklik.e
1:08:51
- Bu küçük at için fazla iddialý
olmadý mý? - Küçük mü dediniz?

1:08:55
- Ama korkusuzdur.
1:08:58
- Shakespeare, çocuklar. Shakespeare.

Önceki.
sonraki.