Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:02
- Bu büyük atý yaratan...™
1:13:05
...Ünlü milyoner Bay Riddle...z
1:13:08
..mükemmel bir at yaratmýþ.™
1:13:11
- Bir sonraki sefere kadar... Metropolitan
Haberlerinden Howard Hughes.

1:13:16
- Ne laf ama... mükemmelmiþ!™
1:13:20
- Mükemmel de ne demek?
1:13:22
- Ne?
1:13:24
- Bana mükemmel birþey
göster, ben sana deðil derim.r

1:13:32
- O doðudaki en iyi at olabilir,
ama bu batýdaki en iyi at.

1:13:36
- Sanýrým herkes hangisinin en
iyi olduðunu görmeyi hakediyor.l

1:13:40
- Belki siz görmüyorsunuz ama
savaþ baltasý masama düþtü..

1:13:43
- Baþabaþ bir yarýþtan mý
bahsediyoruz Bay Howard?k

1:13:46
- Bay Riddle nasýl isterse. Kafa kafaya
yarýþ, patates çuvalý yarýþý bile olur.n

1:13:50
- Adý Riddle diye korkmamýz mý gerekiyor?
1:13:53
- Atlantiðin bu yakasýndaki herkes
ne demek istediðinizi anladý.

1:13:56
- Duydunuz mu Bay Riddle?
Kaderle bir randevununz var.k

1:14:02
- Kaderle? - Kesinlikle kaderle...Ì
1:14:05
...ve adý da Seabiscuit.Í
1:14:13
- Uzun zamandýr California!da yarýþmamýþtýk.r
1:14:16
- Siz batýlýlar bizi özlediniz mi?Ì
1:14:20
- Bakýn bu iki atý karþýlaþtýrmak çok komik...c
1:14:23
War Admiral, Amerikada
katýldýðý her yarýþý kazanan...k

1:14:26
...gerçek bir yarýþ atýdýr.Ì
1:14:29
Bu adý herne haltsa... ancak takip edebilir.l
1:14:35
- Her meydan okuyana karþý yarýþmayýz.„
1:14:42
- Kimseden korkumuz yok.Í
1:14:45
- Kimsenin de bizden korkmasýna
gerek yok, yolumuza çýkmadýkça.

1:14:51
- Yoluna çýkmak mý? Onu öldüreceðim...
1:14:54
... bizi korkak sanýyor. Yoluna çýkmak mý?S
1:14:57
- Sadece onu biraz itmemiz gerekiyor.

Önceki.
sonraki.