Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:24
- Önemli deðil, Tom.
1:21:30
- Deðil mi? - Evet, deðil.Ì
1:21:37
!!Biraz incindi diye onu bir kenara atamazsýn.!!y
1:21:43
- Ýyi geceler.
1:21:51
- Sanýrým bu küçük atýn ne
olduðu sonunda ortaya çýktý.m

1:21:59
- En azýndan þu !!Davut ve
Goliat!! saçmalýðýndan kurtulduk.i

1:22:04
- Býrakýn geçeyim çocuklar.M
1:22:19
- Caný cehenneme.
1:22:24
- Birkaç duyurum olacak.ª
1:22:27
- Red Powler, þimdi ve sonsuza dek
Seabiscuit!in Jokeyi olarak kalacaktýr.þ

1:22:31
- Ýkincisi, eðer bizimle
yarýþmak isteyen olursa...

1:22:34
..yarýþacaðýz. Ve War Admiral!ýn...M
1:22:37
..kaybettiði her yarýþta ki kaybedecektir....
1:22:40
- Hedefimize ulaþmýþ olacaðýz.‘
1:22:43
- Ve evimize zaferle döneceðiz.@
1:22:47
- Bundan eminim.
1:22:52
- War Admiral gibi yüz ata bu atý deðiþmem.o

Önceki.
sonraki.