Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:04
- Býrakýn geçeyim çocuklar.M
1:22:19
- Caný cehenneme.
1:22:24
- Birkaç duyurum olacak.ª
1:22:27
- Red Powler, þimdi ve sonsuza dek
Seabiscuit!in Jokeyi olarak kalacaktýr.þ

1:22:31
- Ýkincisi, eðer bizimle
yarýþmak isteyen olursa...

1:22:34
..yarýþacaðýz. Ve War Admiral!ýn...M
1:22:37
..kaybettiði her yarýþta ki kaybedecektir....
1:22:40
- Hedefimize ulaþmýþ olacaðýz.‘
1:22:43
- Ve evimize zaferle döneceðiz.@
1:22:47
- Bundan eminim.
1:22:52
- War Admiral gibi yüz ata bu atý deðiþmem.o
1:23:23
- Gerçekten ne diyeceðimi
bilemiyorum, müteþekkiriz.t

1:23:27
- Eminim Seabiscuit de müteþekkirdir ama...a
1:23:30
... halk içinde biraz utangaç oluyor.š
1:23:36
- Sanýrým...
1:23:39
- Bugun buradasýnýz çünkü...Ì
1:23:42
...bu vageçmeyen bir at.Í
1:23:45
- Burun farkýyla yenilse bile.“
1:23:53
- Ama herkes birkaç yarýþ kaybedebilir.@
1:23:56
- Dövüþmek yerine
bavulunuzu alýp gider misiniz?u


Önceki.
sonraki.