Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:05
- Doðru. Þimdi...
1:24:07
- Baþabaþ bir yarýþ izlemek istiyor musunuz?k
1:24:12
- Bu genç adamý o atýn üstünde
görmek istiyor musunuz?d

1:24:25
- Biscuit yolda. Baþabaþ yarýþ olacak mý?
1:24:32
- Neden korktuklarýný anlayamýyorum...“
1:24:35
- Atýmýz çok küçük, Jokeyimiz çok büyük.-
1:24:38
- Eðiticimiz çok yaþlý...ñ
1:24:41
- Ve ben de farký anlamayacak kadar deliyim.a
1:24:46
- Neden bizimle yarýþmýyorlar?“
1:24:59
- Bayanlar baylar insanlýk için üzülüyorum...þ
1:25:02
- Hayatlarýnýn karþýlaþmasýný izlemek
isteyen yüzlerce surat görüyorum.

1:25:06
- Soðukta, rüzgarda buraya gelmiþler.R
1:25:10
- Bu soðuk Ekim gecesindeÌ
1:25:12
- Birine yaklaþayýmda kendiniz duyun.r
1:25:15
- Afedersiniz, bayan, bayan...—
1:25:18
- Bu gece üç çocuðunuzla sizi buraya...@
1:25:21
...getiren þey nedir?
1:25:24
- Baþa baþ bir yarýþ izlemek istiyoruz.@
1:25:31
- Bence Bay Riddle bu ülkenin
ne istediðini duymasý gerek.e

1:25:35
- Yarýþ! Yarýþ! Yarýþ!
1:25:46
- Benim koþullarýmla olacak.b
1:25:49
- Ýstediðin koþulda.
1:25:55
- Zil kullanacaðýz, baþka zýmbýrtý istemem.m

Önceki.
sonraki.