Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:01
War Admiral!in özel ahýrý.Ò
1:27:07
- Þuradaki olmalý.
1:27:10
- Hayýr, o çok küçük.
1:27:18
- Ýþte bu o.
1:27:21
- Tanrým.
1:27:30
- Bu atý nasýl besliyorlar?Ì
1:27:44
- Onu yeniden eðitmeliyiz.
- Buna gerek olmamýþtý.a

1:27:47
- Biliyorum ama ilk onun
çýkmasýný saðlamalýyýz.

1:27:53
- Eðer bu canavar önce çýkarsa
onu asla yakalayamayýz.r

1:27:58
- Ne onu yeniden mi eðiteceðiz?@
1:28:05
- 2 haftamýz var.
1:28:15
- Afedersiniz.
1:28:19
- Zilinizi almak istiyoruz.M
1:28:24
- Geleceðinizi bilmiyordum.
- Aniden karar verdik.ý

1:28:28
- Ýddia falan mý var? - Hayýr.œ
1:28:33
- Bu içgüdüsel bir hareket.M
1:28:36
- Eðer kýrbaç kullanýrsak geç kalýrýz.œ
1:28:39
- Zili kullanmalýyýz.
1:28:42
- Ne kadar götürmemi istiyorsun? - 100 feet.
1:28:45
- Ona ilk çýkmayý öðretmeliyiz.
- Tamam anladým.?

1:28:51
- Hazýr mýsýn? - Hazýrým.ñ

Önceki.
sonraki.