Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:05
- 2 haftamýz var.
1:28:15
- Afedersiniz.
1:28:19
- Zilinizi almak istiyoruz.M
1:28:24
- Geleceðinizi bilmiyordum.
- Aniden karar verdik.ý

1:28:28
- Ýddia falan mý var? - Hayýr.œ
1:28:33
- Bu içgüdüsel bir hareket.M
1:28:36
- Eðer kýrbaç kullanýrsak geç kalýrýz.œ
1:28:39
- Zili kullanmalýyýz.
1:28:42
- Ne kadar götürmemi istiyorsun? - 100 feet.
1:28:45
- Ona ilk çýkmayý öðretmeliyiz.
- Tamam anladým.?

1:28:51
- Hazýr mýsýn? - Hazýrým.ñ
1:29:17
- Pekala baþlýyoruz.
1:29:39
- Hadi Tom! Ne zaman çalýþtýracaksýn þu atý?
1:29:43
- Ne zaman uyanýrsa sanýrým.b
1:29:51
- Tüm sahayý mý?
1:29:54
- Önünde hiçbirþey yokken yapmak istiyorum.u
1:29:57
- Ýyi de birþey göremiyorum ki?@

Önceki.
sonraki.