Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:36:00
- Senin altýn kupasýnda
yaptýðýn gibi. - Kesinlikle.

1:36:03
- Önce biraz ýsýnmasý gerek.
Yani hýzlandýrmak için...n

1:36:07
- Kýrbaç kullanma, sadece
mahmuzla biraz dürtükle.i

1:36:11
- Zamaný ayarla. - Tamam.÷
1:36:14
- Ve...
1:36:16
- Asla sol tarafa geçme.
1:36:19
- Küçükken sol tarafý pek
sevmiyordu. - Nasýl istersen Johny.n

1:36:24
- Hadi.
1:36:26
- Orada seninle olacaðým.
1:36:40
- Þimdi ona yolu göster.
1:36:44
- O da sana yepyeni bir dünya versin.¨
1:36:50
- Pekala þimdide...
1:36:52
- Sol tarafa geçmesi için zorla.
1:36:56
- Fazlasýný verecektir.
1:37:01
- Harika. Þimdi... kapýyý kapat.
1:37:22
- Smith!in dediklerini hatýrlýyor musun?-
1:37:25
- Evet bunu üstünde çok çalýþtýk.÷i
1:37:29
- Bunun için biraz endiþeliyim.@
1:37:31
- Hayýr, iyidir.
1:37:33
- Son düzlükte biraz geri kalmalýsýn.
1:37:35
- Geri kalmak mý? - Öne geçmesine izin ver.na
1:37:40
- Savaþacaktýr Georgie.
1:37:43
- Baþka bir atla yanyana iken gözüne bakarsa...
1:37:47
- O yarýþý kaybetmesine imkan yok.™
1:37:51
- Sen sadece son dönüþte onu biraz tut.@-
1:37:54
- Admiral!e iyice bakmasýný saðla.S
1:37:56
- Sonra býrak gitsin.

Önceki.
sonraki.