Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:37:01
- Harika. Þimdi... kapýyý kapat.
1:37:22
- Smith!in dediklerini hatýrlýyor musun?-
1:37:25
- Evet bunu üstünde çok çalýþtýk.÷i
1:37:29
- Bunun için biraz endiþeliyim.@
1:37:31
- Hayýr, iyidir.
1:37:33
- Son düzlükte biraz geri kalmalýsýn.
1:37:35
- Geri kalmak mý? - Öne geçmesine izin ver.na
1:37:40
- Savaþacaktýr Georgie.
1:37:43
- Baþka bir atla yanyana iken gözüne bakarsa...
1:37:47
- O yarýþý kaybetmesine imkan yok.™
1:37:51
- Sen sadece son dönüþte onu biraz tut.@-
1:37:54
- Admiral!e iyice bakmasýný saðla.S
1:37:56
- Sonra býrak gitsin.
1:38:00
- Sadece ayaklarda deðil Georgie...
1:38:03
...tam burada.
1:38:11
Kasým 1 , 1938 - 10:00!da kuyruk...Ð
1:38:14
15 blok öteye uzanmýþtý. Ýnsanlar kalabalýktan...pü
1:38:17
..güçlükle yürüyorlardý.Ï`
1:38:19
1 7.000 galon limonata...Äå
1:38:22
60.000 sosisli sandviç...Äå
1:38:25
2000 fýçý bira...
1:38:28
- NBC canlý yayýnýný dinlemek için...Œe
1:38:31
... iþyerleri yarým gün için kapandý...@-
1:38:34
...herkes Bay Howard!a...ę
1:38:37
...müteþekkir olmuþtu.
1:38:41
- Biliyorum bu hoþunuza gitmiyor
ama sizi iç sahaya alacaðýz.r.

1:38:44
- Yarýþ daha iyi izleyebileceksiniz.™
1:38:48
- Bunun için zengin
olmanýza falan da gerek yok.ar

1:38:52
- Seabiscuit yarýþta 1!e 2 veriyordu.øu
1:38:55
- Ýç sahadan gelen sesleri
tahmin bile edemezsiniz.nr


Önceki.
sonraki.