Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:38:00
- Sadece ayaklarda deðil Georgie...
1:38:03
...tam burada.
1:38:11
Kasým 1 , 1938 - 10:00!da kuyruk...Ð
1:38:14
15 blok öteye uzanmýþtý. Ýnsanlar kalabalýktan...pü
1:38:17
..güçlükle yürüyorlardý.Ï`
1:38:19
1 7.000 galon limonata...Äå
1:38:22
60.000 sosisli sandviç...Äå
1:38:25
2000 fýçý bira...
1:38:28
- NBC canlý yayýnýný dinlemek için...Œe
1:38:31
... iþyerleri yarým gün için kapandý...@-
1:38:34
...herkes Bay Howard!a...ę
1:38:37
...müteþekkir olmuþtu.
1:38:41
- Biliyorum bu hoþunuza gitmiyor
ama sizi iç sahaya alacaðýz.r.

1:38:44
- Yarýþ daha iyi izleyebileceksiniz.™
1:38:48
- Bunun için zengin
olmanýza falan da gerek yok.ar

1:38:52
- Seabiscuit yarýþta 1!e 2 veriyordu.øu
1:38:55
- Ýç sahadan gelen sesleri
tahmin bile edemezsiniz.nr

1:39:01
- 40 milyondan fazla
Amerikalý bu yarýþý dinliyordu.çs

1:39:07
- Pekala, zemin hala biraz ýslak...°™
1:39:10
- Onu biraz uzak tutmaya çalýþ...÷™
1:39:13
- Son düzlüðe kadar gidip orada...S™
1:39:16
...onu yavaþlatayým.
1:39:20
- Ýyi, iyi.
1:39:23
- Çalýþtýðýmýz gibi olacaktýr.¤@
1:39:30
- Ama birþey daha var. - Ne?2á
1:39:33
- Son düzlükte geömesine izin mi vereceðim?at
1:39:36
- Atlarý tanýyan sadece sen deðilsin.Ey
1:39:59
- Ýki Jokey birbirini iyi tanýyor....¡

Önceki.
sonraki.