Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:39:01
- 40 milyondan fazla
Amerikalý bu yarýþý dinliyordu.çs

1:39:07
- Pekala, zemin hala biraz ýslak...°™
1:39:10
- Onu biraz uzak tutmaya çalýþ...÷™
1:39:13
- Son düzlüðe kadar gidip orada...S™
1:39:16
...onu yavaþlatayým.
1:39:20
- Ýyi, iyi.
1:39:23
- Çalýþtýðýmýz gibi olacaktýr.¤@
1:39:30
- Ama birþey daha var. - Ne?2á
1:39:33
- Son düzlükte geömesine izin mi vereceðim?at
1:39:36
- Atlarý tanýyan sadece sen deðilsin.Ey
1:39:59
- Ýki Jokey birbirini iyi tanýyor....¡
1:40:02
.. bu daha çok boksörlerin el sýkýþmasý gibi.aa
1:40:05
- Hadi Georgie, þimdi bunun sýrasý deðil. .
1:40:08
- Atlar þimdi yerlerini alýyor
kalabalýðýn sesini duyuyorsunuz.d


Önceki.
sonraki.