Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:59:02
- 12-13 dakika gibi birþey...•
1:59:05
- Yavaþ baþla.
1:59:08
- Nasýl hissettiðini anlamaya çalýþ.™¤
1:59:23
- Sorun yok. Tamam oðlum. Tamam.Í
1:59:40
- Bu yaptýðýnýz... çok alçakçaydý.̛
1:59:47
- Red. Konuþalým. - Konuþ.̛
1:59:51
- Red, bunu yapamazsýn. Ömrünün
sonuna kadar sakat kalabilirsin.r

1:59:54
- Zaten sakatým.
1:59:57
- Daha iyi hissetmemi saðlýyordu.™Ì
2:00:01
- Sen de öyle.
2:00:10
- Ve bu senden çok benim de atým.ÌÒ
2:00:26
- Herþey ona baðlý. - Evet ama...ÌÒ
2:00:30
- O adam doktor. Herþey ona baðlý.ÌM
2:00:36
- Bunu sen mi yaptýn?
2:00:39
- Bu ayaðýmý sarýyor...
2:00:42
...ve sýkýyor.
2:00:45
- Neredeyse hiçbirþey hissetmiyorum.Ìú
2:00:56
- Bakýn, her an kýrýlabilir. Yarýþý unutun.ul
2:00:59
- Þurayý gördünüz mü... biraz iyileþmiþ ama...u!

Önceki.
sonraki.