Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:00:01
- Sen de öyle.
2:00:10
- Ve bu senden çok benim de atým.ÌÒ
2:00:26
- Herþey ona baðlý. - Evet ama...ÌÒ
2:00:30
- O adam doktor. Herþey ona baðlý.ÌM
2:00:36
- Bunu sen mi yaptýn?
2:00:39
- Bu ayaðýmý sarýyor...
2:00:42
...ve sýkýyor.
2:00:45
- Neredeyse hiçbirþey hissetmiyorum.Ìú
2:00:56
- Bakýn, her an kýrýlabilir. Yarýþý unutun.ul
2:00:59
- Þurayý gördünüz mü... biraz iyileþmiþ ama...u!
2:01:02
... ne kadar baskýya dayanacaðýný
bilmenin imkaný yok.ii

2:01:09
- Eðer yeniden kýrýlýrsa muhtemelen
bir daha hiç yürüyemez.

2:01:12
- !!Mümkün!!.. sadece !!mümkün!! dedi.ª@
2:01:16
- Herþey mümkün deðil
mi? Bunu kanýtlamadýk mý?ak

2:01:19
- Bu farklý. - Evet... bu gerçekten farklý.l
2:01:27
- Bu sadece yarýþ deðil...ÌÌ
2:01:30
..bu Santa Anida.
2:01:32
- Orayý biliyordum. Daha önce yarýþtým.@-
2:01:34
- Biliyorum.
2:01:58
- O ayaklýkla bile olsa...ÌÌ

Önceki.
sonraki.