Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:01:02
... ne kadar baskýya dayanacaðýný
bilmenin imkaný yok.ii

2:01:09
- Eðer yeniden kýrýlýrsa muhtemelen
bir daha hiç yürüyemez.

2:01:12
- !!Mümkün!!.. sadece !!mümkün!! dedi.ª@
2:01:16
- Herþey mümkün deðil
mi? Bunu kanýtlamadýk mý?ak

2:01:19
- Bu farklý. - Evet... bu gerçekten farklý.l
2:01:27
- Bu sadece yarýþ deðil...ÌÌ
2:01:30
..bu Santa Anida.
2:01:32
- Orayý biliyordum. Daha önce yarýþtým.@-
2:01:34
- Biliyorum.
2:01:58
- O ayaklýkla bile olsa...ÌÌ
2:02:01
... hala kendine zarar verebilir.ÌÒ
2:02:04
- Birþey bilmek ister misin? - Tabii.z“
2:02:07
- Bir adamýn kalbini kýrmaktansa ayaðýný kýr.zo
2:02:14
- Sadece bacak deðil... - Tamam. - Deðil.EÝ
2:02:17
- Düþebilir, sakat kalabilir.¬“
2:02:20
- At önemli deðil. - !!Ölebilir!! mi?¼“
2:02:34
- Bu oyuncakla her oynayýþýmda...ÌÒ
2:02:41
- Ne kadar uðraþýrsam uðraþayým
topu deliðe sokamýyorum.an

2:02:46
- Yeniden çýkýp duruyor.Íñ
2:02:57
- Býrak yarýþsýn, Charles.ÌM

Önceki.
sonraki.