Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:02:01
... hala kendine zarar verebilir.ÌÒ
2:02:04
- Birþey bilmek ister misin? - Tabii.z“
2:02:07
- Bir adamýn kalbini kýrmaktansa ayaðýný kýr.zo
2:02:14
- Sadece bacak deðil... - Tamam. - Deðil.EÝ
2:02:17
- Düþebilir, sakat kalabilir.¬“
2:02:20
- At önemli deðil. - !!Ölebilir!! mi?¼“
2:02:34
- Bu oyuncakla her oynayýþýmda...ÌÒ
2:02:41
- Ne kadar uðraþýrsam uðraþayým
topu deliðe sokamýyorum.an

2:02:46
- Yeniden çýkýp duruyor.Íñ
2:02:57
- Býrak yarýþsýn, Charles.ÌM
2:03:00
- Býrak yapsýn.
2:03:10
- Bu tam bir saçmalýk...Íñ
2:03:14
...sýradaki kim Lazarus
mu? Kahramanlýk bu mu?mb

2:03:17
- Santa Anida!da daha önce bunu görmemiþtik.g
2:03:20
- 55 bin kiþi orada 25 bin kiþi iç sahada...tl
2:03:23
- Ve saat daha 12:00.
2:03:44
- Fena deðil.
2:03:48
- Aziz Cristopher... þans için.@ª
2:03:52
- Buna ihtiyacým olacak deðil mi?ÌÒ

Önceki.
sonraki.