El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:17:01
Dacã nu fac eu lamele de cuþite,
nu se meritã.

:17:06
De ce nu cauþi o slujbã
care sã þi se potriveascã?

:17:13
S-au deschis atâtea staþii de benzinã.
:17:25
Mã duc la magazinul lui Basque
sã iau þeava.

:17:29
Altfel, sã ºtii cã nu ai apã.
:18:17
Bunã dimineaþa!
S-a întâmplat ceva?

:18:19
Bunã dimineaþa, ... nu ºtiu ce sã zic.
:18:21
S-a stricat ceva,
am sã verific.

:18:24
Staþi liniºtitã!
Am sã verific eu.

:18:26
Mulþumesc.
:18:35
E grav?
:18:37
Nu, e doar cureaua de la ventilator.
S-a rupt.

:18:41
ªi trebuie sudatã, vedeþi?
:18:46
Cred cã au sudat-o greºit.
:18:50
Ãsta-i tatãl meu,
e maºina lui.

:18:52
E uºor de reparat?
:18:54
Dacã aº avea un aparat de sudat...

prev.
next.