Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:01
Moje žena chce nìkoho
solidního a zdvoøilého.

:10:06
Jste pátý,
koho si tenhle týden proklepává.

:10:09
Máte skvìlou praxi.
:10:11
16 let v armádì, protiteroristická èinnost.
:10:16
Divím se, že si vás mùžu dovolit.
Co za tím vìzí?

:10:19
Piju.
:10:21
V èem vás to diskvalifikuje?
:10:26
V koordinaci, reakèní dobì.
:10:28
Když vám dceru unesou profesionálové,
udìlám, co budu moct,

:10:31
ale mé služby odpovídají platu.
:10:36
A když ji unesou amatéøi?
:10:38
Zøejmì je zabiju.
Je to pravdìpodobné?

:10:41
Ne.
:10:43
Nikdo nebude vìdìt o tom, že pijete.
Ani moje žena.

:11:12
Liso!
:11:29
Moje žena Lisa.
To je John Creasy.

:11:38
- Jste Amerièan.
- Stejnì jako vy.

:11:42
Všechno je tady.
:11:48
- Dal byste si nìco k pití?
- Ano, Danielse s vodou.

:11:53
- Dìlal jste to už nìkdy?
- Ne, paní.

:11:56
Má zkušenosti v pøíbuzných oborech.

náhled.
hledat.