Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:04
Hned se mi ulevilo.
:13:11
To je Bruno, zahradník.
To je Maria, kuchaøka.

:13:20
Pøed dvìma týdny jsme pokoj upravili.
Teï je hezèí.

:13:27
Máte tu televizi a CD vìž.
Jakou máte rád hudbu?

:13:31
- Nevím.
- Nevíte?

:13:34
Nevím.
:13:37
Tohle je Pták.
Emilio ho tu zapomnìl.

:13:43
Emilio byl mùj poslední strážce.
:13:47
Chránil jste pøedtím
hodnì dìtí, pane Creasy?

:13:51
Mùžeš mi øíkatjen Creasy.
Ne, jsi první.

:13:57
Ahoj, Creasy.
:14:01
Ahoj, Ptáku.
:14:12
- Zítrajdeš do školy, Pito.
- Takže mi táta koupí psa?

:14:17
- Slíbil mi ho, až pùjdu do školy.
- Uvidíme.

:14:22
Když budeš mít psa, pøestaneš si
hrát s medvídkem? Už jsi na nìj velká.

:14:29
- Jak se ti líbí pan Creasy?
- Mám mu øíkatjen Creasy.

:14:35
- Není to nezdvoøilé, viï?
- Ne, když tì o to požádal.

:14:39
Tak pojï.
:14:49
Je taky jako medvìd.
:14:53
Velký smutný medvìd.
:14:56
- On je smutný?
- Myslím, že je. Nebo nìco.


náhled.
hledat.