Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:00
Mᚠzavøené oèi?
:35:06
- Co je?
- Škublajsem sebou.

:35:08
Výstøelu se nesmíš bát. Øekni to.
:35:10
Výstøelu se nesmím bát.
:35:13
Øekni to.
:35:15
Hlasitìji.
:35:19
Dobøe. Mᚠten zvuk ráda.
Vysvobozuje tì.

:35:23
Jsi uvìznìná na startovním bloku
a výstøel tì z nìj vysvobodí.

:35:28
Jsi pøipravená? Mùžeme?
:35:40
Co je to konkubína?
:35:42
- Proè se ptáš?
- Mám to v dìjepise.

:35:47
- To je jako manželka, viï?
- Ano.

:35:50
Ukaž. Nìco jako manželka.
:35:53
Tady je to.
Ale èínský císaø jich mìl tisíc.

:35:59
Dneska má na Západì
jeden muž jednu ženu.

:36:03
Ale ve starých civilizacích
mìli... jiná pravidla.

:36:11
- Je ti líto toho manžela?
- Umíš si pøedstavit tisíckrát moji mámu?

:36:21
- Ty ses usmál.
- Cože?

:36:24
- Usmíval ses.
- Neusmíval.

:36:26
- Usmíval.
- Ne.

:36:27
- Usmíval.
- Ty ses usmála. Ne já.

:36:30
- Usmál ses.
- Kdy?

:36:31
- Pøed pìti vteøinami.
- Já se neusmívám.

:36:34
- Pøed vteøinou ses usmíval.
- Øíkalas pøed pìti. Teï je to šest.

:36:38
Tak pøed deseti.
:36:41
Takjo. Uvidíme,
kdo se teï do deseti vteøin usmìje první.

:36:48
- Vidíš, už ses usmála.
- Ty.

:36:50
Ne, jájsem se uculil.
:36:53
To není úsmìv.
Obojí sice zaèíná na U, ale není to totéž.

:36:58
- Napiš si úkoly.
- Usmíval ses.


náhled.
hledat.