Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
Ale ve starých civilizacích
mìli... jiná pravidla.

:36:11
- Je ti líto toho manžela?
- Umíš si pøedstavit tisíckrát moji mámu?

:36:21
- Ty ses usmál.
- Cože?

:36:24
- Usmíval ses.
- Neusmíval.

:36:26
- Usmíval.
- Ne.

:36:27
- Usmíval.
- Ty ses usmála. Ne já.

:36:30
- Usmál ses.
- Kdy?

:36:31
- Pøed pìti vteøinami.
- Já se neusmívám.

:36:34
- Pøed vteøinou ses usmíval.
- Øíkalas pøed pìti. Teï je to šest.

:36:38
Tak pøed deseti.
:36:41
Takjo. Uvidíme,
kdo se teï do deseti vteøin usmìje první.

:36:48
- Vidíš, už ses usmála.
- Ty.

:36:50
Ne, jájsem se uculil.
:36:53
To není úsmìv.
Obojí sice zaèíná na U, ale není to totéž.

:36:58
- Napiš si úkoly.
- Usmíval ses.

:37:04
Prásk.
:37:07
Stop. Poplav zpátky.
:37:12
Stop.
:37:14
Pojï sem. Honem.
:37:17
Pøipravit.
:37:25
Až uslyšíš výstøel,
nesmíš sebou škubnout.

:37:29
Poslouchej. Nepøedbíhej.
Soustøeï se na zvuk.

:37:34
Dohánìjí tì. Plav, plav.
:37:36
Stop. Vylez.
Zkusíme si to znovu.

:37:59
- Tati.
- Pojï sem.


náhled.
hledat.