Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:08
Promiòte.
:53:16
Jen klid, Same.
:53:24
Vím, že je to tvoje holèièka.
Dopadne to dobøe, vìø mi.

:53:41
Moc mì to mrzí.
:53:44
Victor Fuentes,
protiúnosová brigáda soudní policie.

:53:47
Promiòte.
Jájsem Jordan Kalfus, rodinný právník.

:53:51
Mluvte pomalu,
umím spíš rusky než anglicky.

:53:56
Vedu jednání. Policejní pomoc
nepotøebujeme ani nechceme.

:54:01
Postaráme se o to sami.
:54:05
Seòore Ramosi,
pøi únosu vaší dcery byli zabiti dva policisté.

:54:12
Mám písemný rozkaz
:54:14
z Ministerstva vnitra,
:54:17
který nám dovoluje
:54:19
zúèastnit se akce "neoficiálnì".
:54:22
Mùžete si promluvit s generálním
prokurátorem Diazem, na mùj úèet.

:54:29
Dobøe.
:54:31
Únosci vám øeknou,
abyste peníze pøedal sám.

:54:35
Por favor, nedìlejte to.
:54:37
Nebo se octnete v pravém mexickém pekle.
Nebudou mariachi, nebude tequila

:54:43
a nebude Pita.

náhled.
hledat.