Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:23
Creasy?
:55:29
Byl jsem rád, když jsem slyšel,
že je to tahle nemocnice.

:55:33
Hned vedle je cukrárna Delgado.
:55:37
Nejlepší v celém Mexiku.
:55:41
Miguel Manzano.
Øeditel mexického úøadu pro vyšetøování.

:55:45
A bývalý øeditel Interpolu v Øímì.
:55:51
- A kdo jste vy?
- Jeho pøítel. Rayburn.

:56:11
Máte rád svou dceru, seòore Ramosi?
:56:14
Ano.
:56:16
- Chcete ji ještì nìkdy vidìt?
- Ano, chci.

:56:22
Jestli vám na životì vaší dcery
záleží takjako mnì,

:56:26
udìláte, co øeknu.
:56:29
Ano?
:56:31
Dobøe, ano.
:56:33
Slyšíš mì?
:56:38
Dostal jsi ètyøi.
Všichni jsou mrtví.

:56:42
Pita?
:56:47
Jsou to dva dny.
:56:50
Vyjednávají o výkupném.
:56:54
Tohle chce èas, pane Creasy.

náhled.
hledat.