Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:11
Máte rád svou dceru, seòore Ramosi?
:56:14
Ano.
:56:16
- Chcete ji ještì nìkdy vidìt?
- Ano, chci.

:56:22
Jestli vám na životì vaší dcery
záleží takjako mnì,

:56:26
udìláte, co øeknu.
:56:29
Ano?
:56:31
Dobøe, ano.
:56:33
Slyšíš mì?
:56:38
Dostal jsi ètyøi.
Všichni jsou mrtví.

:56:42
Pita?
:56:47
Jsou to dva dny.
:56:50
Vyjednávají o výkupném.
:56:54
Tohle chce èas, pane Creasy.
:57:05
Nedìlej ze mì vola!
:57:13
Máte tìch deset milionù?
Máte ty peníze?

:57:17
- Ano, máme.
- Když udìláte, co øeknu,

:57:20
vrátíme vám tu holku,
jakjsme ji odvezli.

:57:25
Ale pokud nìco nedodržíte,
:57:29
pøi Pannì Marii Guadalupské
:57:31
pøísahám, že už ji neuvidíte.
:57:34
Rozumím.
Taky uctívám la Virgen de Guadalupe...

:57:37
Ptal jsem se, jestli rozumíte.
:57:41
Dobrý den.
Tady je advokát pana Ramose.

:57:45
Je to pro nìj tìžké, ale rozumí.
:57:48
Rozumíte?
Zopakujte instrukce pro pøedání.

:57:51
Peníze, 10 milionù dolarù,
budou rozdìleny do dvou èerných pytlù.

:57:56
V každém pytli bude 5 milionù,
které v bance ovìøí pojišovna.


náhled.
hledat.