Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:05
Nedìlej ze mì vola!
:57:13
Máte tìch deset milionù?
Máte ty peníze?

:57:17
- Ano, máme.
- Když udìláte, co øeknu,

:57:20
vrátíme vám tu holku,
jakjsme ji odvezli.

:57:25
Ale pokud nìco nedodržíte,
:57:29
pøi Pannì Marii Guadalupské
:57:31
pøísahám, že už ji neuvidíte.
:57:34
Rozumím.
Taky uctívám la Virgen de Guadalupe...

:57:37
Ptal jsem se, jestli rozumíte.
:57:41
Dobrý den.
Tady je advokát pana Ramose.

:57:45
Je to pro nìj tìžké, ale rozumí.
:57:48
Rozumíte?
Zopakujte instrukce pro pøedání.

:57:51
Peníze, 10 milionù dolarù,
budou rozdìleny do dvou èerných pytlù.

:57:56
V každém pytli bude 5 milionù,
které v bance ovìøí pojišovna.

:58:00
Pak se pøevezou do domu
a pøeloží do auta, v kterém je doruèíme.

:58:05
Máte píchlou gumu.
:58:08
To je pro vás.
:58:14
Potøebuju øidièe, aby odvezl Samuela.
:58:16
Ne. Proè?
:58:18
Má špatné srdce, nevydrží to.
:58:22
Je nervózní,
nedokáže zvládat stres.

:58:27
Dobøe. Ale auto nebude silné.
:58:32
Sundejte dekl od kufru.
Vezmìte auto, s kterým jezdí služebná.

:58:37
Vjednu ráno
pøijedete do Fuente de la Diana.

:58:41
Dvakrát objedete námìstí s kašnou.
:58:45
Samuel si sundá košili
a vystrèíji z okna.

:58:50
Abychom poznali auto.
:58:54
Na rohu je telefonní automat.
:58:58
Telefon zazvoní.
Zvednete ho a budete èekat na instrukce.


náhled.
hledat.