Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:00
- Co budete dìlat?
- Nasednu do auta a odjedu.

1:08:07
Mùžu vám pomoct.
1:08:11
Existuje tu bratrstvo. La Hermandad.
1:08:15
Chrání úøedníky, zkorumpované
policisty a organizovaný zloèin,

1:08:19
je to na mì moc vysoko.
1:08:25
Myslím, že vás a Lupitu Ramosovou
má na svìdomí tahle organizace.

1:08:30
Chci na nì ukázat. Povìzte mi,
co se stalo, ajá vám pomùžu.

1:08:41
V èem mi pomùžete?
1:08:44
S èím mi pomùžete?
1:08:48
- Jste tu cizinec, viïte?
- Ano.

1:08:51
Potøebujete pøátele,
kteøí vìdí, jak to chodí.

1:08:56
Dobøe.
1:08:58
Pøátele, kteøí mi pomohou.
1:09:02
Rád jsem vás poznal.
1:09:05
A si vᚠøidiè pøíštì drží odstup.
1:09:30
- Do veèeøe budeš ve Státech.
- Napøed potøebuju pomoc.

1:09:34
Takhle do zítøka vykrvácíš.
1:09:37
- Pomùžeš, nebo ne?
- Ano. Ale já už nezabíjím. To jsem ti øekl.

1:09:43
- Dobøe.
- Se vším ostatním mùžeš poèítat.

1:09:51
- Vyhlašuješ válku.
- Pøesnì tak. Pomùžeš mi?

1:09:58
- Jo.
- Dobøe.


náhled.
hledat.