Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:06
Co tu dìláte?
1:12:16
Pøišel jsem si pro vìci.
1:12:18
Nemohl jsem najít Bibli.
Myslel jsem, že bude tady.

1:12:22
Pùjèilajsem si ji.
1:12:27
Je to šílené, viïte?
1:12:29
Jeden týden si vybíráme, do kterého
noèního klubu vyrazíme, a další ètu Bibli.

1:12:36
To je jen dobøe.
Nechte si ji.

1:12:43
Poøád si øíkám, kdybychom...
1:12:50
Je to jako...
1:12:54
Celý život jsem myslela jen na to,
co mùžu získat pro sebe.

1:13:01
Nemyslelajsem na vlastní dítì.
1:13:06
Tolik mì potøebovala,
a nìkdy jsem mìla pocit, že jí nemám co dát.

1:13:13
Nevím, co mám dìlat.
1:13:18
- Co udìláte vy?
- To, co umím nejlíp.

1:13:22
Zabiju je.
1:13:25
Každého, kdo si pøisadil,
kdo se pøiživil, kdo se na mì podívá.

1:13:31
Zabijte je všechny.

náhled.
hledat.