Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:40:01
Podívej se na mì.
1:40:03
Ty nemùžeš, promiò.
1:40:16
Podívej, co mám.
1:40:18
Vidíš? To je zásobník.
1:40:21
Trestanci do nìj schovávají peníze a drogy.
1:40:23
Strkají si ho do zadku.
To snad znáš, ne?

1:40:28
Podívej se na mì. Tužková rozbuška.
1:40:31
Èasový spínaè
na bázi pøijímaèe-vysílaèe.

1:40:36
C4. Vysoce explozivní.
1:40:39
Spojením dostaneš bombu.
Nepøíliš dùmyslné, zato velmi úèinné.

1:40:46
To mᚠteï v zadku.
1:40:48
Nehýbej se.
1:40:56
Laciný hodinky, s pagerem,
1:40:58
pošlou zprávu do pøijímaèe,
kterej mᚠv zadnici.

1:41:04
Mou zprávu dostaneš...
1:41:11
za 5 minut.
1:41:21
Mᚠpìt minut na to, abys mi øekl,
co se stalo mezi tvými muži a únosci.

1:41:26
Já nemám nic spoleèného s únoscem.
1:41:28
- 4 minuty 30 vteøin.
- Neznám ho.

1:41:31
Neznáš?
4 minuty 25 vteøin.

1:41:37
4 minuty 20 vteøin.
Urèitì ho neznáš?

1:41:41
Tak dobøe.
1:41:44
Já mám èasu dost.
Na rozdíl od tebe.

1:41:47
- Klid, kamaráde.
- Jájsem klidný.

1:41:50
Mᚠ3 minuty 59 vteøin.
1:41:53
- Vycítil jsem pøíležitost a mìl jsem štìstí.
- A dál?

1:41:57
Chlapi byli pøipravení,
když nám øekli, kam jet.


náhled.
hledat.