Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:41:04
Mou zprávu dostaneš...
1:41:11
za 5 minut.
1:41:21
Mᚠpìt minut na to, abys mi øekl,
co se stalo mezi tvými muži a únosci.

1:41:26
Já nemám nic spoleèného s únoscem.
1:41:28
- 4 minuty 30 vteøin.
- Neznám ho.

1:41:31
Neznáš?
4 minuty 25 vteøin.

1:41:37
4 minuty 20 vteøin.
Urèitì ho neznáš?

1:41:41
Tak dobøe.
1:41:44
Já mám èasu dost.
Na rozdíl od tebe.

1:41:47
- Klid, kamaráde.
- Jájsem klidný.

1:41:50
Mᚠ3 minuty 59 vteøin.
1:41:53
- Vycítil jsem pøíležitost a mìl jsem štìstí.
- A dál?

1:41:57
Chlapi byli pøipravení,
když nám øekli, kam jet.

1:42:00
Ukrást výkupné a zabít únosce.
Tohle jste udìlali už mockrát.

1:42:06
Co se dìje?
1:42:09
- Únoscùv synovec.
- Zásah, jo.

1:42:12
- Udìlals to už mockrát.
- Jo, mockrát.

1:42:15
Taky jsi zabil hodnì obìtí.
1:42:19
- Dìláme, co mùžeme.
- "Co mùžete".

1:42:24
2 minuty 47 vteøin.
1:42:29
Poèkej.
1:42:31
- Mám pro tebe dáreèek. Pojï sem.
- Pro mì?

1:42:34
- Jo, pojï sem.
- Vyklop to.

1:42:37
Nebylo tam 10 milionù.
V pytlích bylo jen 2,5 milionu.

1:42:41
Výkupné bylo 10 milionù.
Dva pytle po 5 milionech.

1:42:45
Dva pytle to byly,
jenže v jednom byl z poloviny papír

1:42:49
a v druhým jenom papír.
1:42:53
Možná peníze ukradli tvoji lidi.
1:42:56
Ato udìlal kdokoliv,
udìlal to pøed pøedáním.


náhled.
hledat.