Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:48:03
Jedete v tom taky,
nebo jenom vᚠmanžel?

1:48:07
- V èem?
- Vždy víte.

1:48:09
V únosu Pity.
V tom, že umøela.

1:48:12
- Pita umøela, protože ukradli...
- Buï zticha!

1:48:16
Peníze ukradli, mᚠpravdu.
Ukradl je Victor Fuentes.

1:48:20
- Jenže kolik ukradl? Dva a pùl milionu, viï?
- Jak to myslíte?

1:48:25
- Však on ví. Victor dostal 2,5 milionu.
- O èem to mluvíte?

1:48:30
2,5 milionu.
2,5 milionu dostal vᚠprávník, Jordan Kalfus.

1:48:34
Uložil je na úèet na Kajmanských ostrovech,
ale už je neutratí.

1:48:40
Co se stalo s dalšími 5 miliony?
1:48:43
Zatím je to 2,5 a 2,5. A kolik zbývá do deseti?
Kde je tìch zbylých pìt?

1:48:48
Povìz to své ženì. Teï mᚠšanci.
1:48:49
- Jste ženatý, Creasy?
- Ne.

1:48:51
Pak nevíte,
jakje tìžké øíct ženì pravdu.

1:48:54
Ty ale mᚠženu.
Øekni, co se stalo!

1:48:57
- V tomto pokoji se mùj otec...
- Na to ti kašlu!

1:49:01
Modlil se, aby mu byly
odpuštìny dluhy ze hry a nevìry.

1:49:05
- Samueli, já tì miluju. Øekni mi pravdu!
- Prostì jsem nezdìdil království.

1:49:11
Chceš pravdu?
Zdìdil jsem jeho dluhy a prùšvihy.

1:49:14
- Co se stalo mé holèièce?
- Zdìdil jsem právníka.

1:49:17
Øekni to.
1:49:20
Øekni to.
Buï sakra chlap.

1:49:26
Jordan mi øekl,
že bude sedìt v pokoji a dívat se na pohádky.

1:49:30
Ajíst zmrzlinu.
1:49:33
Za dva dny mìla být zpátky.
On mi lhal.

1:49:36
Proto je mrtvý. Zabil jsem ho.
1:49:39
Já ho zabil, Liso.
1:49:42
Souhlasil jsem s únosem.
1:49:44
Udìlal jsem to pro nás.
Pro nás tøi.

1:49:55
Nezlob se, Liso.

náhled.
hledat.