Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:03
Pane, co mám udìlat s tìmi mrtvolami?
:10:06
Pošlete je do márnice.
:10:08
- A zavolejte na èínskou ambasádu.
- Pane.

:10:12
- Jsme imigraèní úøedníci Spojených státù...
- Dostane se z toho.

:10:15
Jídlo a pití dostanete.
Prosím, jdìte a vezmìte si...

:10:24
Jsem vyèerpaná.
:10:27
- Jak je jí?
- Dostane se z toho.

:10:31
Podívejte se, vím, že se to nesmí,
ale chtìla bych si ji vzít domù.

:10:35
Jen na tuhle noc.
:10:37
Víte, minulý týden mi bylo 52.
:10:41
Tak jsem starej. Mám problémy
se srdcem, nemocné ledviny.

:10:46
Ale nevìdìl jsem, že špatnì slyším.
:10:49
Prožila peklo. Myslím, že bychom ji
nemìli zavírat do uprchlického støediska.

:10:53
- Proè?
- Je jí teprve ètrnáct.

:10:56
- Když uvážíte, co všechno prožila.
- Mluví anglicky?

:10:59
Ne, nemyslím.
:11:00
Je to jen další uprchlice.
Co je na ní tak zvláštního?

:11:04
- Mìjte srdce, Hogginsi. - Už jsem vám øekl,
že se srdcem mám problémy.

:11:09
Prosím...
:11:12
No jo.
:11:13
Ale ruèíte za to, že bude zítra u výslechu.
Absolvuje oficiální øízení pro uprchlíky.

:11:18
A já kvùli tomu nechci pøijít o práci.
:11:30
- Díky. Mùžu na chvilku?
- Urèitì.

:11:38
Nestalo se ti nic?
:11:41
Jsem Cynthia.
:11:45
Mluvíš anglicky?
:11:48
Jak se jmenuješ?
:11:51
Pùjdeš se mnou domù,
souhlasíš s tím?

:11:59
Dobøe.

náhled.
hledat.