Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:22
- Kde je moje dcera?
- Hledáme ji, pane.

:19:27
- Jev poøádku?
- Ještì nevíme, pane.

:19:32
Tak si tedy Kim najdu sám.
:19:53
Paní Archerová, nemùžete si vzít
ilegální pøistìhovalkyni do vlastní péèe.

:19:57
Musí absolvovat oficiální postup.
:19:59
- Dopustila jste se právního pøestupku.
- Ano, Vaše ctihodnosti,

:20:02
- ale když jsem ji uvidìla...
- Vaše žádost pro politický azyl...

:20:06
Neexistují dùvody
pro náboženskou perzekuci.

:20:09
Proto nemùže zùstat
ve Spojených státech. Teèka.

:20:15
Upøímnì øeèeno, mìl byste dìlat nìco
jiného, než mi sem vodit takové lidi.

:20:19
- Vaše ctihodnosti, je v nebezpeèí.
- Proè?

:20:22
- Zabili její matku. - Tak je to jasnì
záležitost hongkongské policie.

:20:26
Hogginsi, kontaktujte tamìjší úøady.
Naøídím okamžitou deportaci.

:20:31
Vaše ctihodnosti, dejte mi týden
na to, abych to dokázala.

:20:36
Neøíkejte, že mi vláda Spojených státù
nedá šanci, abych o ni peèovala.

:20:40
Potøebuji týden.
:20:42
Když se vrátí do Hong Kongu,
hrozí jí nebezpeèí.

:20:46
Žádám vás o pouhý týden.
:20:57
Jeden týden.

náhled.
hledat.