Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:02
- ale když jsem ji uvidìla...
- Vaše žádost pro politický azyl...

:20:06
Neexistují dùvody
pro náboženskou perzekuci.

:20:09
Proto nemùže zùstat
ve Spojených státech. Teèka.

:20:15
Upøímnì øeèeno, mìl byste dìlat nìco
jiného, než mi sem vodit takové lidi.

:20:19
- Vaše ctihodnosti, je v nebezpeèí.
- Proè?

:20:22
- Zabili její matku. - Tak je to jasnì
záležitost hongkongské policie.

:20:26
Hogginsi, kontaktujte tamìjší úøady.
Naøídím okamžitou deportaci.

:20:31
Vaše ctihodnosti, dejte mi týden
na to, abych to dokázala.

:20:36
Neøíkejte, že mi vláda Spojených státù
nedá šanci, abych o ni peèovala.

:20:40
Potøebuji týden.
:20:42
Když se vrátí do Hong Kongu,
hrozí jí nebezpeèí.

:20:46
Žádám vás o pouhý týden.
:20:57
Jeden týden.
:21:03
Byli jste umístìni do vazby
Imigraèním úøadem Spojených státù.

:21:09
Mùžete si jednou zatelefonovat.
Máte nárok na právního zástupce.

:21:12
Pokud si ho nemùžete dovolit, máte smùlu,
vrátíte se první lodí do Èíny.


náhled.
hledat.