Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:03
Byli jste umístìni do vazby
Imigraèním úøadem Spojených státù.

:21:09
Mùžete si jednou zatelefonovat.
Máte nárok na právního zástupce.

:21:12
Pokud si ho nemùžete dovolit, máte smùlu,
vrátíte se první lodí do Èíny.

:22:36
Kde jsi?
:22:56
Tak se koneènì poznáváme.
Líbí se vám v Malibu?


náhled.
hledat.