Melinda and Melinda
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:01
- Mrzí mì, že jsem mezi vás tak vtrhla.
- Ne.

:19:03
My zbožòujeme, když k nám nìkdo
neèekanì vpadne a zvrací. Dìlám si legraci.

:19:09
Doufám, že mi dnešek nezhatil šanci,
že natoèím ten film.

:19:12
Ne. Steve Walsh
snad byl v pohodì.

:19:14
Øekl jsem mu,
že budu hrát jednu mužskou roli.

:19:17
- Co øíkal?
- Mluvili jsme o hraní.

:19:20
Øekl jsem mu o mé cenì za Pygmalion.
:19:22
- To bylo na výšce.
- Bylo brilantní hrát Henryho, který kulhá.

:19:27
Bože, drtí mì,
že jsem asistentka režie.

:19:31
Smutné na tom je,
že by mohl mùj film zaøídit jako nic.

:19:35
Co jsou 2 miliony pro miliardáøe?
Údržba tryskáèe ho stojí víc.

:19:40
Zapùsobilas na nìj
a vypadalajsi sexy.

:19:44
- Myslíš, že jsem byla sexy?
- Jsi sexy. Vážnì, jsi moc sexy.

:19:48
- Hobie, jsou dvì ráno.
- Co se dìje?

:19:51
Døív jsme se milovali poøád,
a teï je poøád nìjaká výmluva.

:19:55
Procházím
citovì obtížným tvùrèím obdobím.

:19:59
- Mᚠpocit, že nekomunikujeme?
- Ale ano. Musíme o tom mluvit?

:20:08
Ahoj.
Promiò to zpoždìní.

:20:11
Tuhle jsem je vidìla.
Na tobì by vypadaly nádhernì.

:20:15
Krásné,
ale Lee šílí z toho, že utrácím.

:20:18
- Tlaèí vás peníze?
- Dìlá mu starosti ta hra, ale jsme v pohodì.

:20:24
Má pár želízek v ohni,
pár možností.

:20:28
- Mám dobrou pøíležitost pro Melindu.
- Práci?

:20:31
Chlapa.
:20:32
- Pamatuješ na Buda Silverglida?
- Ne. Znám ho?

:20:35
Pamatuješ Díkuvzdání u mì doma,
jak pøivedl svou holèièku Emily?

:20:40
- Emily?
- Jeho žena zemøela rok pøedtím.

:20:43
- Ano. Prùmìrný vzhled.
- Ujde. Byl by dokonalý.

:20:48
Je to milý chlap.
Užil si svou dávku trápení.

:20:52
Melinda by mìla kompletní rodinu.
:20:55
Myslíš, že se k ní hodí?
Byl pøíjemný, ale...

:20:58
Co mùže chtít víc?
Má úspìšnou zubní praxi na Manhattanu.


náhled.
hledat.