Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:46
59 saniye.
:02:59
Yemek benim için.
:03:03
Bay Picasso,
imzalamamýþsýnýz.

:03:08
Sadece yemeði alýyorum,
lokantayý deðil.

:03:16
Pablo, gördün mü?
:03:19
Yarýþma, bize?
Biz, bütün dahilere.

:03:23
Eðer Picasso girmezse, Ben,
Diego Rivera, yine kazanacaðým.

:03:29
-Belki.
-Onun öldüðünü sanýyordum.


Önceki.
sonraki.