Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:03
Bay Picasso,
imzalamamýþsýnýz.

:03:08
Sadece yemeði alýyorum,
lokantayý deðil.

:03:16
Pablo, gördün mü?
:03:19
Yarýþma, bize?
Biz, bütün dahilere.

:03:23
Eðer Picasso girmezse, Ben,
Diego Rivera, yine kazanacaðým.

:03:29
-Belki.
-Onun öldüðünü sanýyordum.

:04:02
Jeanne...
:04:04
Allah aþkýna ne yaptýðýný
sanýyorsun?

:04:08
Kýzýný görmesi gerek.
:04:11
Kimse þu piç yahudi çocuðu göremez.
:04:14
Hemen eve geliyorsun. Ve,
eðer zamanýnda burada olmazsan...

:04:17
Baþka çarem kalmayacak.
:04:22
Bebeðimin benden uzakta yaþamasýna
izin veremem.

:04:25
Sen benim kýzýmsýn.
Her þeyi yapabilirim.

:04:33
Sanýrým denemeliyiz.
:04:39
Tamam.
:04:43
Biftek gibi.
Az bulunur.


Önceki.
sonraki.