Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:02
Jeanne...
:04:04
Allah aþkýna ne yaptýðýný
sanýyorsun?

:04:08
Kýzýný görmesi gerek.
:04:11
Kimse þu piç yahudi çocuðu göremez.
:04:14
Hemen eve geliyorsun. Ve,
eðer zamanýnda burada olmazsan...

:04:17
Baþka çarem kalmayacak.
:04:22
Bebeðimin benden uzakta yaþamasýna
izin veremem.

:04:25
Sen benim kýzýmsýn.
Her þeyi yapabilirim.

:04:33
Sanýrým denemeliyiz.
:04:39
Tamam.
:04:43
Biftek gibi.
Az bulunur.

:05:02
Herkese, iyi akþamlar.
:05:06
Ýyi akþamlar.
:05:08
Bu gece, Köprüyü geçtim.
:05:12
Ama köprü diye bir þey yoktu.
:05:15
Aþkýn bütün yükünü taþýdým...
:05:19
fakat paylaþan kimse yok.
:05:23
ve sonra...
:05:25
Seni düþündüm.
Senin her þeyin.

:05:30
Aþk!
:05:37
Bundan baþka hiçbir þey görmek
zorunda deðiliz.

:05:39
Sanatýn geleceði bir kadýnýn
yüzünde.

:05:45
Güzel.
:05:48
Pablo Picasso!
:05:51
Söyle bana, Pablo,
Aþký nasýl küpe çevirisin?


Önceki.
sonraki.