Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:02
Modi, kendini hazýrla. Paris'teki
tek kiþilik gösterin için...

:07:07
bunlarýn hepsine ihtiyacýmýz
olacak.

:07:12
Beni doðru duydun.
:07:15
Bertha Veil nüleri çok beðendi...
:07:19
Seninkilerin hepsinin asýlmasýný
istiyor.

:07:28
Beni duydun mu?
:07:30
Bertha Veil sana bireysel bir
sergi imkaný saðlýyor.

:08:21
Bravo, Modigliani!
:08:24
Zarifler.
:08:26
Jeanne, muhteþem Jeanne.
:08:31
Mrs. Veil,
galerinin sahibi siz misiniz?

:08:34
Beni tanýyorsun.
Caddenin karþýsýnda oturuyorsun.

:08:37
Galeri vitrinindeki resmi
kaldýrmalýsýnýz.

:08:40
Yapmayacaðým.
:08:48
Bununla yarýn geri gel.
:08:51
Eðer resimleri kaldýrmamýþ
olursanýz...

:08:53
adamlarým bunu sizin için yaparlar.
:08:55
ve sergiyi kapatýrýz.
:08:57
Bu terbiyesizlik.
:08:59
Söylesenize Komiser, bunlar
annenizin resimleri mi,
kýz kardeþinizin mi?


Önceki.
sonraki.