Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:21
Bravo, Modigliani!
:08:24
Zarifler.
:08:26
Jeanne, muhteþem Jeanne.
:08:31
Mrs. Veil,
galerinin sahibi siz misiniz?

:08:34
Beni tanýyorsun.
Caddenin karþýsýnda oturuyorsun.

:08:37
Galeri vitrinindeki resmi
kaldýrmalýsýnýz.

:08:40
Yapmayacaðým.
:08:48
Bununla yarýn geri gel.
:08:51
Eðer resimleri kaldýrmamýþ
olursanýz...

:08:53
adamlarým bunu sizin için yaparlar.
:08:55
ve sergiyi kapatýrýz.
:08:57
Bu terbiyesizlik.
:08:59
Söylesenize Komiser, bunlar
annenizin resimleri mi,
kýz kardeþinizin mi?

:09:05
Dediðini yapýn.
:09:08
Dediðini yapýn.
:09:16
Neden, Modi?
:09:25
Etkilendim.
:09:30
Bu arada umarým kýzmazsýn, ama...
:09:34
bana hediye ettiðin resim...
:09:36
Jeanne'ýn getirdiði...
:09:39
Geçen gece birden ilham geldi...
:09:43
Keçe bir þapka.
Evet, keçeleþmiþ bir þapka.

:09:48
Tualim yoktu. Sabahýn dördünde
tual almaya gidememiþtim.

:09:53
Fikrini belirt, Ýspanyol.
:09:56
Senin resimlerini kullandým.

Önceki.
sonraki.