Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:00
Merdivenlerin ne sorunu var ki?
:04:04
Tamam.
:04:22
Þimdi önümüzdeki iki dakika
geçmeli. Titreyerek ter içinde.

:04:31
Merdivenlerden gitmeliydim...
:04:34
Ama... burasý çok sýkýþýk bir hal alýyor.
:04:52
Korkarým sadece iki masa var Bay Green.
:05:00
Hazýr
:05:05
Oturun bay Green.
:05:10
Kendiniz için iyi þeyler
yapmýþsýnýz diye duydum.

:05:13
Her þeye raðmen.
:05:15
Ne derler, savaþ zor
olunca zafer daha tatlý olur.

:05:19
Bilge adamlar bana bu dünyada tek
kural olduðunu söylediler zamanýnda.

:05:24
Ufak soru baþarý getirir.
:05:28
Bu soruya daha fazla
yatýrým yapýnca adam...

:05:32
Daha güçlü hale gelir.
:05:35
Sizce nedir bu soru Bay Green?
:05:40
Benim için ne var bu iþte?
:05:47
Bu masaya oturmanýza izin verirsem,
piþman olabilirim dendi bana.

:05:50
Çok hýrslý olabiliyormuþsunuz.
:05:55
Þimdi kendinize iþ arýyorsunuz.
:05:58
Benim iþim gibi bir iþ mi?

Önceki.
sonraki.