Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:00
Hazýr
:05:05
Oturun bay Green.
:05:10
Kendiniz için iyi þeyler
yapmýþsýnýz diye duydum.

:05:13
Her þeye raðmen.
:05:15
Ne derler, savaþ zor
olunca zafer daha tatlý olur.

:05:19
Bilge adamlar bana bu dünyada tek
kural olduðunu söylediler zamanýnda.

:05:24
Ufak soru baþarý getirir.
:05:28
Bu soruya daha fazla
yatýrým yapýnca adam...

:05:32
Daha güçlü hale gelir.
:05:35
Sizce nedir bu soru Bay Green?
:05:40
Benim için ne var bu iþte?
:05:47
Bu masaya oturmanýza izin verirsem,
piþman olabilirim dendi bana.

:05:50
Çok hýrslý olabiliyormuþsunuz.
:05:55
Þimdi kendinize iþ arýyorsunuz.
:05:58
Benim iþim gibi bir iþ mi?
:06:02
Ama ikimiz de ne olduðunu
biliyoruz deðil mi Jake?

:06:03
Sen efendiye ihtiyaç duyan bir adamsýn.
:06:06
Sen bir iþçisin
:06:08
Peki benim için ne var bu iþte?
:06:11
Eski bir iþçiye bir iyilik yapma zevki
:06:16
Ona doðanýn onun için
seçtiði pozisyonu hatýrlatarak.

:06:19
Ne kadarýn var?
:06:23
Sana ne faydasý olacak?
:06:26
Bakalým.
:06:30
Yakaladý deðil mi seni?
:06:33
Kalp krizine deðmez.
:06:40
Sana on koyacaðým.
:06:44
En yüksek kalibre deðil mi
:06:49
Bak ne koyacaðým.
:06:57
Çok etkileyici bay Green

Önceki.
sonraki.