Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:04
Bay Green.
:15:07
30 saniye.
:15:09
Sonra gidebilirsiniz.
:15:11
Dinlerim ama 30 saniye.
:15:27
Hayatýnýzý bir kere kurtardýk,
bir sonraki bedava olmayacak.

:15:32
Size iki koþulda yardým ederiz.
:15:34
Bu koþullar tartýþmaya açýk deðil.
Ne güzel.

:15:38
Koþul bir.
:15:43
Senin kanýný emeceðiz.
:15:45
Demek öyle dostum.
:15:49
Bize elindeki her peniyi vereceksin.
:15:52
Yapamam.
:15:53
Bir þekilde dolandýrýlýyor
diye düþünebilirsin,

:15:58
Ama iyi düþün.
:16:00
Fark edeceksin ki bu bir hile deðil.
:16:03
Þimdi ikinci koþul.
:16:06
Sana söylediðimizi aynen
yapacaksýn. Tartýþmadan.

:16:10
Buna sorduðumuz her
soruyu cevaplamak dahil.

:16:16
Çok fazla vaktin yok.
:16:18
Ve gerçekte baþka seçim þansýn da yok.
:16:22
Yapýlacak en mantýklý
þey ikinci bir fikir almak.

:16:27
Macha, ajan. Seni tehlikeden koruyabiliriz.
:16:32
Anlaþmamýz bu.
:16:36
Karar vermek için 3 saatin var.
:16:38
Ondan sonra yardým edemeyiz.
:16:41
Bu hastane raporlarýný bizim
uydurduðumuzu sanma sakýn.


Önceki.
sonraki.