Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:00
Fark edeceksin ki bu bir hile deðil.
:16:03
Þimdi ikinci koþul.
:16:06
Sana söylediðimizi aynen
yapacaksýn. Tartýþmadan.

:16:10
Buna sorduðumuz her
soruyu cevaplamak dahil.

:16:16
Çok fazla vaktin yok.
:16:18
Ve gerçekte baþka seçim þansýn da yok.
:16:22
Yapýlacak en mantýklý
þey ikinci bir fikir almak.

:16:27
Macha, ajan. Seni tehlikeden koruyabiliriz.
:16:32
Anlaþmamýz bu.
:16:36
Karar vermek için 3 saatin var.
:16:38
Ondan sonra yardým edemeyiz.
:16:41
Bu hastane raporlarýný bizim
uydurduðumuzu sanma sakýn.

:17:01
Ýyi haberlerim yok size Bay Green.
:17:05
Bunu düþündüm.
:17:10
O da onlardan olmalý.
:17:19
Ulaþamadýklarý birine gitmeliyim.
:17:22
Jake...
:17:30
Üzgünüm
:17:32
Bunu söylemenin bir yolu
yok... Çok nadir bir...

:17:42
Onu da satýn almýþlar.
:17:49
Ne kadar ödüyorlar sana?
Ne?

:17:52
Kim?
Hadi!

:17:54
Ne diyorsun, hiç bir fikrim yok!
:17:57
Doðruyu söyle 5
Neden bahsediyorsun bilmiyorum.


Önceki.
sonraki.