Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:01
Ýyi haberlerim yok size Bay Green.
:17:05
Bunu düþündüm.
:17:10
O da onlardan olmalý.
:17:19
Ulaþamadýklarý birine gitmeliyim.
:17:22
Jake...
:17:30
Üzgünüm
:17:32
Bunu söylemenin bir yolu
yok... Çok nadir bir...

:17:42
Onu da satýn almýþlar.
:17:49
Ne kadar ödüyorlar sana?
Ne?

:17:52
Kim?
Hadi!

:17:54
Ne diyorsun, hiç bir fikrim yok!
:17:57
Doðruyu söyle 5
Neden bahsediyorsun bilmiyorum.

:18:01
4
:18:03
Ben...
3 2

:18:06
Neden bahsettiðini bilmiyorum.
:18:07
Dur dur!
:18:10
Kazanýrken, kim kaybetmeyi düþünür. Ama
:18:14
Bunla karþýlaþýnca.
:18:19
Yeni ve soðuk bir gerçek çarpar size.
:18:21
Yok farz ettiðimiz bir gerçek.
:18:26
Bu oyunu oynarken kazanamazsýnýz.
:18:33
Sonunda kaybedeceksiniz.
:18:36
Tek soru... Ne zaman?
:18:41
Ben ben... hata yaptým.
Hiç kaçýrmazsýn sen.

:18:45
Neden þimdi?
:18:46
Ve neden 3 kere.
:18:49
Þey...
:18:51
Kötü bir his doðdu içime.
:18:57
His

Önceki.
sonraki.