Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:01
4
:18:03
Ben...
3 2

:18:06
Neden bahsettiðini bilmiyorum.
:18:07
Dur dur!
:18:10
Kazanýrken, kim kaybetmeyi düþünür. Ama
:18:14
Bunla karþýlaþýnca.
:18:19
Yeni ve soðuk bir gerçek çarpar size.
:18:21
Yok farz ettiðimiz bir gerçek.
:18:26
Bu oyunu oynarken kazanamazsýnýz.
:18:33
Sonunda kaybedeceksiniz.
:18:36
Tek soru... Ne zaman?
:18:41
Ben ben... hata yaptým.
Hiç kaçýrmazsýn sen.

:18:45
Neden þimdi?
:18:46
Ve neden 3 kere.
:18:49
Þey...
:18:51
Kötü bir his doðdu içime.
:18:57
His
:19:00
Senin hislerin olmamasý gerek.
:19:06
Sana iþte en iyisi olduðun
için para veriyorum.

:19:10
Neden hislerin bu iliþkiyi
karýþtýrmasýna izin verdin?

:19:15
Beni dinle
:19:18
Acil bir durum bu.
:19:22
Bu hisleri bir kenara býrak.
:19:27
Görevi bitirene kadar.
Ben de memnun olayým.

:19:32
Bunu yapabilir misin benim için?
:19:34
Emin deðilim.
:19:36
Çok memnun olacaðým ama.
:19:53
Bir þey var uzmanlar hakkýnda öðrendiðim.
:19:57
Onlar uzman ve hepsinin caný cehenneme.

Önceki.
sonraki.