Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:00
Eðer bir kural varsa bükebilirsin.
:20:03
Kanunsa çiðnenebilir.
:20:06
Bundan sonra, bütün kurallarý çiðniyorum.
:20:10
Çünkü çaresiz adamlar...
çaresiz günler içinde.

:20:15
Nakit en kralý deðil mi?
:20:18
Yeni banknotlar. Bu þehirde çok yok.
:20:31
Yeni banknotu seviyorum.
Umudu temsil ediyor.

:20:39
Çok güzel kokuyor.
:20:42
Ýþler þöyle.
:20:45
Al bakalým.
:20:48
Biz... ve ben bu gereksiz ve
dramatik olay için üzgünüz.

:20:55
Ýnsanlar aynen senin
gibi ondan nefret ediyor.

:20:59
Woolmart gibi.
:21:01
Kolay olmayacak onlarýn
ellerinden kaydýðýný görmek.

:21:07
Çünkü verdiðimiz senin paran olacak.
:21:19
Tek kelime etme.
:21:23
Çantayý tut.
:21:27
Bir þey kalmadý.
:21:29
Kötü hikaye.
:21:33
Sen ve iþ arkadaþlarýný olayý ne?
:21:34
Belki de ben kandýrýlýyorum.
:21:36
Belki de beni aldatýyorlar.
:21:37
Neden için bizi mazur görün.
:21:41
Müþterilerimizi iyi seçmeliyiz.
:21:45
Sertifika imzalanacak. Peki amacý ne?
:21:51
Bu tek seçenek.
:21:57
Bir daha parmaklarý þýklatýrsa. Kýracaðým.

Önceki.
sonraki.