Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Kolay olmayacak onlarýn
ellerinden kaydýðýný görmek.

:21:07
Çünkü verdiðimiz senin paran olacak.
:21:19
Tek kelime etme.
:21:23
Çantayý tut.
:21:27
Bir þey kalmadý.
:21:29
Kötü hikaye.
:21:33
Sen ve iþ arkadaþlarýný olayý ne?
:21:34
Belki de ben kandýrýlýyorum.
:21:36
Belki de beni aldatýyorlar.
:21:37
Neden için bizi mazur görün.
:21:41
Müþterilerimizi iyi seçmeliyiz.
:21:45
Sertifika imzalanacak. Peki amacý ne?
:21:51
Bu tek seçenek.
:21:57
Bir daha parmaklarý þýklatýrsa. Kýracaðým.
:22:05
Haklarýmýzý biliyorsun deðil mi?
:22:08
Ve kurallarýmýzý.
:22:12
Üstünüze alýnmayýn ama beyler, ününüz var.
:22:18
Seçim þansým olmadýðýndan konuþuyorum.
:22:27
Garip ama...
:22:30
Vermek yine de hoþuma gitmiyor.
:22:34
Seni yanýma da alamam, neden acýyor peki?
:22:40
Neden hala acýtýyor?
:22:50
Bu iki tipin tavýrlarý iþi kolaylaþtýrmýyor da.

Önceki.
sonraki.