Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:05
Haklarýmýzý biliyorsun deðil mi?
:22:08
Ve kurallarýmýzý.
:22:12
Üstünüze alýnmayýn ama beyler, ününüz var.
:22:18
Seçim þansým olmadýðýndan konuþuyorum.
:22:27
Garip ama...
:22:30
Vermek yine de hoþuma gitmiyor.
:22:34
Seni yanýma da alamam, neden acýyor peki?
:22:40
Neden hala acýtýyor?
:22:50
Bu iki tipin tavýrlarý iþi kolaylaþtýrmýyor da.
:23:07
Macha ile kalmalýsýn.
:23:11
Ne kadar?
:23:13
Hepsini.
:23:20
3 müþteri var çalýþan.
:23:24
3 aptal tip
:23:28
Ufak oyunlara bakýyorlar, þehirdeki.
:23:30
Tehlikeli ama iyi para geliyor.
:23:34
Büyük oyundan önceki kart adamlarý öldü.
:23:40
Benim yerini almamý istediler.
:23:43
Herkesin düþündüðü gibi, reddettim.
:23:46
Kardeþime ve ailesini sulandýlar onlar da.
:23:52
Durum kötüleþiyordu.
:23:57
Barýþ olsun diye kabul ettim ben de.

Önceki.
sonraki.