Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:07
Macha ile kalmalýsýn.
:23:11
Ne kadar?
:23:13
Hepsini.
:23:20
3 müþteri var çalýþan.
:23:24
3 aptal tip
:23:28
Ufak oyunlara bakýyorlar, þehirdeki.
:23:30
Tehlikeli ama iyi para geliyor.
:23:34
Büyük oyundan önceki kart adamlarý öldü.
:23:40
Benim yerini almamý istediler.
:23:43
Herkesin düþündüðü gibi, reddettim.
:23:46
Kardeþime ve ailesini sulandýlar onlar da.
:23:52
Durum kötüleþiyordu.
:23:57
Barýþ olsun diye kabul ettim ben de.
:24:02
Bir tane olacaktý.
:24:04
Çok güzel bay Green.
:24:05
Ama söyleyin bana... .... köpekten mi?
:24:11
Sinirim bozuldu.
:24:15
O zamanlar kaldýramazdým böyle þeyleri.
:24:20
Ben George'a gösterdim.
Çok komik George.

:24:24
Bu da seni güldürür.
:24:27
Silah savaþý oldu, insanlar yaralandý.
:24:32
2 hafta sonra birileri geldi sorular sordu.
:24:36
Þimdi de konuþtun diye,
kardeþimin kýzýný tehdit etti.

:24:40
Annesi kötü tepki verdi.
:24:44
Kavgaya girmiþ, kurþun çýkývermiþ.
:24:49
Kardeþim karýsýný, kýzý annesini kaybetti.
:24:52
Ben de espri anlayýþýmý
kaybettim 7 sene boyunca.

:24:55
Otoritelere oyunlarý anlattým diye.

Önceki.
sonraki.