Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:02
Bir tane olacaktý.
:24:04
Çok güzel bay Green.
:24:05
Ama söyleyin bana... .... köpekten mi?
:24:11
Sinirim bozuldu.
:24:15
O zamanlar kaldýramazdým böyle þeyleri.
:24:20
Ben George'a gösterdim.
Çok komik George.

:24:24
Bu da seni güldürür.
:24:27
Silah savaþý oldu, insanlar yaralandý.
:24:32
2 hafta sonra birileri geldi sorular sordu.
:24:36
Þimdi de konuþtun diye,
kardeþimin kýzýný tehdit etti.

:24:40
Annesi kötü tepki verdi.
:24:44
Kavgaya girmiþ, kurþun çýkývermiþ.
:24:49
Kardeþim karýsýný, kýzý annesini kaybetti.
:24:52
Ben de espri anlayýþýmý
kaybettim 7 sene boyunca.

:24:55
Otoritelere oyunlarý anlattým diye.
:25:00
Ondan sonrasýný biliyorsunuz.
:25:06
Onun binalarýndan
birinde buldum kendimi.

:25:14
Ýyi hikaye deðil mi?
:25:17
Ama hiç bir þey aþaðýlanma ve
biraz kaybýndan daha fazla acýtmaz.

:25:27
Yüzlerce iþçim oldu.
:25:34
Anlamaya çalýþýn.
:25:40
Neye yazýldým böyle. Anlamaya çalýþýyorum.
:25:45
Þimdi deðil. Çünkü mantýklý deðil.
:25:50
Sadece bir iþe baþla ve bit.
:25:55
Söz veriyorum.
Vereceksin.

:25:58
Evet doðru.

Önceki.
sonraki.